Haz 13

8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması – Sonuç Raporu

8.TSH BULUŞMASI KARARLARI

6 ve 7 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleşen 8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşmasına (8.TSH-B) 229 temel sağlık hizmetleri çalışanı, sağlık yöneticisi, uzmanlık öğrencisi ve akademisyen katılmıştır. 8.TSH-B strateji ve politikaların, sorunların, üretilenlerin ve görüşlerin irdelendiği 2 günlük bir etkinlik olmuştur. Temel sağlık hizmetlerinin insan gücü, örgütlenme, finansman, işlevler, düzenlemeler ve eğitim başlıklarında irdelendiği buluşmada, 2 konferans, 4 panel, 2 bildiri oturumu, 3 ayrı başlıkta yürütülen 1 grup çalışması oturumu ve etkinliğin sonunda 1 forum gerçekleştirilmiştir.

Aşağıda 2 günlük Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması sonunda irdelenenler ve katılımcıların uzlaştığı görüşler özetlenmiştir:

1- Halk Sağlığı Uzmanları, devlet tarafından kamu sağlık örgütlenmesinde yönetici sorumluluğunu üstlenmek üzere yetiştirilmektedir. Bu görüşten hareketle Sağlık Bakanlığı’nın da talepleri sonucunda son yıllarda giderek artan sayıda halk sağlığı uzmanı yetiştirilmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığımızın gerek merkez gerekse taşra teşkilatında halk sağlığı uzmanlarının önemli bir çoğunluğunun “görev tanımına” uygun olmayan konumlarda çalıştırıldığı görülmektedir. Halk sağlığı uzmanlarının Sağlık Bakanlığı teşkilatında hangi görevlerde çalıştırıldıkları konusunda Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin (HASUDER) bilgi birikimini güncellemesi ve Bakanlıkla paylaşması uygun olacaktır. Başta temel sağlık hizmetleri olmak üzere halk sağlığı uzmanlığı görev tanımı içinde yer alan sorumluluklar ya başka alanda uzman olan hekimlere ya da pratisyen hekimlere verilmiştir. Bu durum, bir hastanede özel bir uzmanlık görevinin, sözgelimi bir üroloji kliniğinin, ilgili uzmanlık alanı dışındaki bir uzmana ya da bir pratisyen hekime verilmesi ile eşdeğerdir; ne bilimsel ne de yönetsel açıdan kabul edilemez.  Taslağı kamuoyu ile gayrıresmi kanallarla paylaşılan "torba yasada" birçok disiplinin adı geçerken adında "halk sağlığı" olan yapılanmalarla ilgili maddelerde "halk sağlığı uzmanının” adı geçmemektedir. Bu önemli eksiklik mutlaka giderilmelidir. Halk Sağlığı uzmanlarının bu konudaki talepleri HASUDER tarafından gerek yönetsel, gerekse hukuksal zeminde gündeme getirilmeli ve süreç ısrarla takip edilmelidir. Öte yandan, temel sağlık hizmetleri sunumu açısından önemli bir insan gücü olan halk sağlığı hemşireliğin de geliştirilmesi için çalışılmalıdır.

2- Yeni bir birinci basamak hizmet kurumu olarak önerilen “Halk Sağlığı Merkezleri” (HSM), Toplum Sağlığı Merkezlerinden (TSM) hizmet niteliği ve içeriği bakımından ölçülebilen bir farklılık ortaya koymalıdır. HSM hizmeti iyileştirmek amacıyla akademiyi de yeterli ölçüde içeren bir bilimsel tartışma ortamında planlanmalıdır.  Daha çok güncel ve acil sorunların (dış göçler ve Aile Hekimlerinin nöbet sorunu vb.) palyatif çözümü amacıyla planlanmış bir HSM yapısı eksik kalacaktır. Ayrıca HSM’ler için henüz bir mevzuat oluşturulmaması da önemli bir sorundur. Bu yapının etkin olabilmesi ve toplum yönelimli bir sağlık hizmet modelinin geliştirilebilmesi için bölgesinde görev yapan tüm birinci basamak birimlerinin üstünde gerçek bir bölge sağlık yönetimi birimi kimliğine kavuşturulması gerekir. Bu çerçevede etkin ve entegre bir sağlık hizmet sunumu TSM/HSM bölgesinde görev yapan ASM'lerin TSM/HSM ile yatay ve dikey olarak ilişkilendirilmesi, sağlık yönetimi açısından ASM'nin TSM/HSM'lere bağlı olması ve bölge tabanlı hizmet sunumu ile gerçekleşebilir. HSM’ler ilgili yönetmelik ve (düzenlemede) öngörülen altyapı özellikleri, donanımı ve insan gücü sağlanmadan kurulmamalıdır.

3- Halk Sağlığı Merkezlerinin başarılı olup olmayacağı ve hizmetlerinin çeşitli bölgelerdeki uygulamaları önce pilot uygulamalarla izlenmeli ve ortaya konmalı, pilot uygulama sonuçları, Sağlık Bakanlığı, üniversite, ilgili uzmanlık dernekleri ve diğer ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla yılda bir yapılacak toplantılarla değerlendirilmelidir.

4- Yönetmelik kapsamında TSM/HSM 6 aylık veya yıllık çalışma raporlarına bir standart format kazandırılmalı, bu standart raporlama sistemi yalnızca TSM/HSM faaliyetlerini değil, ASM'lerin etkinliklerini de içermelidir.

5- TSM/HSM'ler mevzuatla belirlenmiş görevleri kapsamında çalışmalı, ortaya çıkan beklenmedik sorunların çözümü için bir ara kurum olarak kullanılmamalıdır. Uygulamada TSM personelinin sağlık hizmeti ile doğrudan ilişkili olmayan ve mutlaka kolluk güçleriyle uygulanabilecek işlerde de (denetim, kadına yönelik şiddet vb) görevlendirildikleri görülmektedir. Bu tür işlerde kurumlar arasında etkin bir eşgüdüm ve işbirliği sağlanmalıdır. TSM çalışanları açısından hem riski artıran ve görev karmaşasına neden olan söz konusu yükümlülüklerin başında "dumansız hava sahası" denetimleri gelmektedir.  Bu işle görevlendirilen sağlık personeli moral ve fiziksel can güvenliği açısından büyük risk altındadır. HASUDER bu görevin sağlık personelinden alınması konusunun hukuki açıdan takipçisi olmalıdır. Benzer riskler, örneğin aile içi şiddet gören bireyin Toplum Ruh Sağlığı Merkezine gitmesi gerektiği ile ilgili adli kararın tebliğini yapmak zorunda kalan TSM çalışanları için de geçerli olmaktadır.  Görev karmaşası, şiddetle karşılaşma tehlikesi gibi olasılıkları artıracak bu görevlendirmeler sağlık personelinden alınarak kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği ile çözülmelidir.

6- TSM personelinin yılgın ve mutsuz olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Hizmetin geliştirilmesi için varolan teşviklerin geliştirilmesine ve yeni teşviklere gereksinim vardır. Örneğin TSM personelinin alanlarındaki bilimsel toplantılara en az yılda bir kez katılabilmeleri için yönetsel ve finansal açıdan desteklenmeleri hem mesleki gelişimi sağlayacak hem de ödüllendirme bağlamında önemli bir destek olabilecektir. Gerek TSM gerekse ASM personelinin hizmet içi ve sürekli eğitim ve yönetim değerlendirme etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla haftada bir kez, yarım gün rutin sağlık hizmetinden ayrılması da etkin hizmet yürütümü açısından önemli bir katkı olabilecektir.

7- Uygun kadrolar sağlanmadan, TSM/HSM'lerden verilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesi beklenmemeli, bu konu performans ölçütlerinde ve ödemelerinde mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra TSM/HSM performansı -uygulamadaki haliyle- salt ASM faaliyetlerine dayalı olarak hesaplanmamalıdır. Ayrıca sağlığı geliştirme gibi etkinliklerin TSM – ASM işbirliği ile yürütülmesi, ASM'lerin bu etkinliklerde başat katkı sağlaması için düzenleme ve yönetsel girişimler yapılmalıdır.

8- Birinci basamak performans ölçütlerinde "hizmet başı performanstan” "bölge performans" anlayışına ivedilikle geçilmelidir. Bu girişim hem ekip çalışmasını güçlendirecek hem de etik dışı uygulamaların önünde bir engel oluşturacaktır.

9- Eğitim Araştırma TSM veya HSM’leri gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse bir bilim alanı olan halk sağlığı akademik yapılanmasının eğitim ve bilimsel araştırma gereksinimlerini karşılamalı, bu bölgelerdeki eğitsel ve bilimsel faaliyetler protokoller çerçevesinde kurulacak yürütme kurulu tarafından belirlenmelidir. İllerde Eğitim Araştırma protokollerinin imzalanması konusunda Sağlık Bakanlığının teşvik edici olması beklenmektedir.

10- Birinci basamak sağlık örgütlenmesinde kullanılmakta olan farklı elektronik veri kayıt/bildirim sistemleri birbirleriyle uyumlu hale getirilmeli, elde edilen verilerin ilgili bütün birimlerce kullanılabilmesi sağlanmalıdır. Bu veri sistemine bölge nüfusunun hizmet aldığı hastane kayıtları da katılmalıdır.

11- Gerek ASM verilerinin gerekse iş sağlığı hizmetleri anlamında ÇSGB işyeri hekimleri verilerinin TSM/HSM ile paylaşılması hizmetin izlenmesi ve koruma stratejilerinin geliştirilebilmesi açısından gereklidir.

12- TSM’ler toplum tarafından yeterince tanınmamaktadır. Bunu sağlamak için girişimlerde bulunulmalı, TSM'ler için uygun ve özerk harcama kalemleri sağlanmalıdır. 

13- Etkin bir sağlık hizmet sunumunun temel bileşenlerinden olan toplum katılımı TSM/HSM yapısının önemli eksikliklerinden biridir. Bakanlık ve akademinin birlikte bu öğeyi etkinleştirebilecek yöntemler üzerinde çalışmasında yarar vardır.

14- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), Sağlık Bakanlığı içinde halk sağlığı hizmetlerinin odağı niteliğindedir. Bu anlamda THSK görev kapsamına giren Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi birimlerin Kurum kapsamına alınması uygun olacaktır.

15- Sağlık Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanı (eskiden olduğu gibi günümüzde de) sosyal çalışmayı da içermektedir. Bu nedenle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde sosyal politikalarla ilgili sektörler arası işbirliği için uygulama düzeyinde de kurumsal işbirliği geliştirilmeli ve buna uygun personel istihdamı yapılmalıdır.  

 

May 10

8.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BULUŞMASI KİTABI

8.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BULUŞMASI KİTABI’na erişmek için lütfen tıklayınız. 

8.TSH kitap (pdf)

May 10

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLER:

Konya-Meram’da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapan Ekiplerin Karşılaştıkları Sorunlar

Lütfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tunçez, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin

Güneydoğu Ve Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Toplum Sağlığı Merkezlerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

Perver Yetiz, Erdal İnci, Günay Saka

İKİNCİLER:

Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğünce Yapılan Tütün Denetimleri Ve Toplumsal Farkındalık Etkinlikleri Çalışma Raporu

Cihat Zülfüoğulları, Nilay Elibol, Duygu Türk, Nimet Pınar Baysan, Senem Divrik Gökçe, Özkan Yaşayancan, Engin Sönmez, Nigar Tepe Karakış, Sevilay Erdem,        Güllü Özbir, Nazım Caba

İzmir Bayraklı Toplum Sağlığı Merkezi 2015 Yılı Neonatal Tarama Programı Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Tülay Şen Öztürk, Özlem Pekel, Sadettin Solak

ÜÇÜNCÜ:

Denizli Merkezefendi Toplum Sağlığı Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfı Çalışmaları; Gebe Farkındalık Eğitimleri

İzlem Kabalı, Eylem Küçükebe, Sedef İnan, H.Tuba Karahan, Makbule Kırgil, Dilek Selçuk, Hatice Çetin

May 10

İYİ TSM UYGULAMALARI ÖDÜLLERİ

8.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BULUŞMASINDA, İYİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ UYGULAMALARI ÖDÜLLERİ

dört çalışma arasında paylaşılmıştır. Tüm ekip üyeleri ile kendilerini kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Düzenleme Kurulu

BİRİNCİ:

Antalya’da İlköğretim Okul Aşılarını Reddeden Ebeveynlerin Sosyodemografik Özellikleri Ve Aşılamaya İlişkin Tutum Ve Davranışları

Başak GÖKTAŞ, Murat ÖZDEMİR, Mehmet Süleyman SÜLEMİŞ, Deniz AKGÜN, Sibel ÖCAL

İKİNCİ:

Birinci Basamakta Obezite Danışma Birimi İzlemlerinin Fazla Kilolu Ve Obezlerde Kilo Kaybına Etkisi

Tuba Sevim Yılmaz, Şükran Ter, Seda Yavuzer, Saniye Alpay, Handan Atsız Sezik,Berkay Kocasarı

ÜÇÜNCÜLER:

Akhisar İlçesi Kırsalında Kuduz Saha Uygulamasına Bir Örnek

Öznur Özkan Bambal

İzmir Bayraklı Toplum Sağlığı Merkezi KETEM Çalışmaları

Özlem Pekel, Sadettin Solak

May 05

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI

SÖZLÜ BİLDİRİLER
BİLDİRİ ADI VE YAZARLARI
Konya-Meram’da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapan Ekiplerin Karşılaştıkları Sorunlar
Lütfi Saltuk DEMİR, İsmail Hakkı TUNÇEZ, Yasemin DURDURAN, Mehmet UYAR, Tahir Kemal ŞAHİN

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Toplum Sağlığı Merkezlerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi
Perver YETİZ, Erdal İNCİ, Günay SAKA

Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğünce Yapılan Tütün Denetimleri ve Toplumsal Farkındalık Etkinlikleri Çalışma Raporu
Cihat ZÜLFÜOĞULLARI, Nilay ELİBOL, Duygu TÜRK, Nimet Pınar BAYSAN, Senem DİVRİK GÖKÇE, Özkan YAŞAYANCAN, Engin SÖNMEZ, Nigar TEPE KARAKIŞ, Sevilay ERDEM, Güllü ÖZBİR, Nazım CABA

İzmir Bayraklı Toplum Sağlığı Merkezi 2015 Yılı Neonatal Tarama Programı Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Tülay ŞEN ÖZTÜRK, Özlem PEKEL, Sadettin SOLAK

Denizli Merkezefendi Toplum Sağlığı Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfı Çalışmaları: Gebe Farkındalık Eğitimleri
İzlem KABALI, Eylem KÜÇÜKEBE, Sedef İNAN, H.Tuba KARAHAN, Makbule KIRGİL, Dilek SELÇUK, Hatice ÇETİN

Aile hekimliğinde TSM için yeni model önerileri
Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Toplum Sağlığı Merkezlerine Bütüncül Yaklaşım
Pınar ÖZDEMİR DENİZ, Erdal BEŞER

May 01

BİLDİRİLERİ SUNUMU VE POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

BİLDİRİLERİ SUNUMU VE POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

  • SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (sözel bildiri olarak kabul edilenler için)
  1. Her bir sözel bildiri sunumu için 15 dakikalık süre ayrılmıştır.. Yazarın bildirisini 10 dakikada sunması beklenmektedir. 5 dakika soru ve cevaplara ayrılacaktır.
  2. Yazarlar, sunum süresini dikkate alarak, yeterli sayıda slayt içeren bir power point sunum hazırlamalıdırlar.
  3. Sözel bildiri sunumu yapacak yazarların kendine bildirilen yer ve saatte hazır bulunması önemlidir.
  • POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI
  1. Poster bildiriler, 70cm en, 100cm boy (70X100) olarak hazırlanmalıdır.
  2. Poster bildiride yazı font büyüklüğü bir metre mesafeden okunacak şekilde seçilmelidir.
  3. Poster sahipleri A4 boyutunda ölçeklendirilmiş birer çıktısını poster başında izleyiciler ile paylaşabilir.
  4. Poster başı sunum yapılabilmesi için poster sahiplerinin etkinlik aralarında posterlerinin başında olmaları beklenir.

Eki 03

ÇAĞRI

Sevgili Temel Sağlıkçılar,

 2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza uzunca bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Bu yıl nerdeyse Halk Sağlığı Uzmanlarının temel istihdam alanı haline gelmiş olan Tolum Sağlığı Merkezlerini konuşacağız. 6. buluşmamızın sesleniş yazısında kullanmış olduğumuz “Aile Hekimliği Pilot uygulamasının öksüz çocuğu Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)” ifadesi hala geçerli mi ona bakacağız. Birinci basamak sağlık örgütlenmesi içindeki yeri ve önemi giderek artan TSM’lerinin faaliyetlerinin hedeflerine ne ölçüde ulaştığın ve var olan sorunların nasıl giderebileceği üzerinde çalışacağız. Ayrıca TSM’lerdeki İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ’ni paylaşacağız buluşmamızda.

Bakanlığı ile, akademisiyle “birimiz hepimiz için”, İzmir’de görüşmek umuduyla.. Saygı ve sevgilerimizle.

Düzenleme Kurulu

 

HASUDERTSH logo